Ons Vader in die hemel, Vader van elke boer en sy gesin in Sutherland en alle ander plekke waar die droogte bly voortduur en die nood en stryd vir ons broers en susters in die HERE oorweldigend raak, vanoggend bid ons die gebed van Salomo voor u aangesig.

1Kon 8:33-43
Ons Vader
• As u volk Israel deur ‘n vyand verslaan word omdat hulle teen U gesondig het en hulle kom tot inkeer en bely u Naam en bid tot U in hierdie huis en smeek U, luister tog uit die hemel en vergeef u volk Israel se sonde en laat hulle terugkom na die land wat U aan hulle voorvaders gegee het.
• Wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie omdat hulle teen U sondig, en hulle bid na hierdie plek toe en bely u Naam terwyl hulle hulle van hulle sonde bekeer en vra dat U hulle gebed sal verhoor, luister tog uit die hemel en vergeef u dienaars en u volk Israel se sonde en gee reën op u land wat U aan u volk as besitting gegee het. So leer U hulle die goeie weg wat hulle moet bewandel.
• Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes uitbreek, brandkoring of roes, swerms sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande hom in sy stede hier in die land beleër, watter plaag of siekte hom ook al tref, luister tog na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van u hele volk Israel mag kom soos elkeen sy plaag te kenne gee en sy hande na hierdie tempel toe uitstrek; luister tog uit die hemel, u woonplek, vergeef en gryp in en gee aan elkeen wat hy verdien soos U sy hart ken, want net U ken elke mens se hart, sodat hulle aan U gehoorsaam sal wees die hele tyd dat hulle in die land leef wat U aan ons voorvaders gegee het.
• Luister ook na die vreemdeling wat nie uit u volk Israel is nie en, omdat hy gehoor het van u groot Naam, u mag en krag, selfs uit ‘n ver land kom en na hierdie tempel toe bid. Luister tog uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling U in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u Naam kan ken en ook aan U gehoorsaam kan wees net soos u volk Israel, en dat hulle kan weet u Naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat ek gebou het.

HERE
• Ons oë is nie meer op ‘n aardse tempel gerig met die Allerheiligste daarin nie. Ons word deur die bloed en wonde van Jesus in die Allerheiligste, in u Teenwoordigheid toegelaat.
• In die diepste dankbaarheid en eerbied vra ons U: aanvaar asseblief elke belydenis van sonde in ons almal se lewe.
• En verhoor asseblief die gebed in 1 Kon 8, wat nou ons gebed is. Giet asseblief reën uit die hemel oor Sutherland en al die droogtegeteisterde streke in ons land uit.
• En verhoor ook asseblief al die Godvresende vreemdelinge in ons land se gebede.

Om u Naam ontwil, amen.

Maretha Maartens

Call Now ButtonSkakel die kantoor
%d bloggers like this: